Het Evenement - De Soaperette: M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" ©®

 
Subtitel: 'Inkomstenbelasting of Vermakelijkheidsbelasting, that's the question'
 


Woorden vooraf van de auteur

06-07-2020

De ontwikkeling en uitvoering c.q. productie van het concept, de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?", is over de periode 1996/1998 - 2020 gedwarsboomd door vier (4+) crises.
De eerste was van persoonlijke aard, de ziekte en het verscheiden van mijn vrouw Marijke (1999-2003).
Aansluitend een relatief kleine financieel/economische crisis in de periode 2002-2004, met name de aandelenmarkten betreffend, maar niet zonder invloed op de vaderlandse economie.
Vervolgens de zware financieel/economische crisis 2007/8-2016, waarvan restanten in bepaalde sectoren nog altijd nadreunen, waaronder de amusementswereld.
En per einde februari 2020 plotsklaps vijf (5) opeenvolgende crises (gezondheid, sociaal-maatschappelijk, economisch, financieel, hypotheken) veroorzaakt door de COVID-19 pandemie. Het [wereldwijde] herstel daarvan valt niet te voorspellen, maar zal lang tot zeer lang op zich laten wachten, in een wereld die noodgedwongen op vele manieren sterk zal veranderen (van het oude abnormaal via het nieuwe abnormaal naar een zich vernieuwende wereldsamenleving).

Inhoudelijk had en heeft het project "Hoezo Polletiek?", een muziekgeleide quasi-komedie over de grillen en grollen van de nooit geļnnoveerde vaderlandse politiek, bedoeld voor het theater en in adaptieve vorm als sitcom voor televisie, eerder voor de hand liggend voordeel dan nadeel bij crises, behalve dan persoonlijke. Maar met name de financierbaarheid, met inbegrip van een ergens in Nederland fysiek te vestigen "Nationaal Politiek Theater", bleek - en blijkt ook nu weer, en voor langere tijd - vrijwel onmogelijk. Bij dit alles hoort ongetwijfeld de status in de theater- en televisiewereld die ons nu eenmaal ontbreekt - we zijn afkomstig uit de wetenschappelijke en publieksuitgeverij en de financiėle sector van het bedrijfsleven. De amusementsindustrie, waartoe theater, televisie en andere media behoren, zijn van de ernstigste 'ons-kent-ons' categorie, vergelijkbaar met de muziekindustrie, en voor (relatieve) buitenstaanders nauwelijks tot niet toegankelijk, al komt iemand met een professioneel, doordacht en doorwrocht, door insiders geprezen, realistisch en haalbaar, en op een breed publiek gericht concept.

Voorts was het niet altijd mogelijk om vrijwel onafgebroken met het concept "Hoezo Polletiek?" en het oprichten van het "Nationaal Politiek Theater" bezig te zijn. Voornamelijk omdat de ontwikkeling van de Marijke Foundation en haar "Symptomatrix" sinds 2003 altijd voorrang had, de meeste tijd opeiste en dat wel zal blijven doen: we zoeken verjonging/opvolging van ons team, maar dat is een onverwacht moeizame en taaie klus gebleken.
www.symptomatrix-nl.eu
www.symptomatrix.eu

Tenslotte kan je je momenteel de gerede en voor velen nogal pijnlijke vraag stellen of, en zo ja welke toekomst 'het theater' en 'televisie' nog hebben. Niet alleen omdat uiteenlopende media innovaties ze voorbij kunnen streven, maar vanzelfsprekend ook door de eerder aangeroerde vijf crises: de steeds moeizamer financierbaarheid speelt 'theater' en 'televisie' zonder enige twijfel en langdurig heftig parten. Neemt niet weg dat de geschiedenis heeft aangetoond dat de mens juist in moeilijke tijden innovatieve uitwegen en perspectieven weet te bedenken, waaraan voordien niet werd gedacht.

Mijn drie belangrijkste uitgangspunten voor het project "Hoezo Polletiek?" en een Nationaal Politiek Theater weerspiegelen de betekenis van het project voor de Nederlandse samenleving:
1. Streven naar politieke innovatie (sinds 1858 heeft die nooit plaatsgevonden)
2. Bewustwording onder de bevolking (hoezeer het ontbreken van politieke innovatie in het nadeel is van de Nederlandse samenleving)
3. Al sinds jaar en dag ontbreekt in Nederland een werkelijk 'politiek theater' zoals die in o.a. Duitsland, Frankrijk en de VS wel bestaan - wat is het toch jammer dat 'De Appel' in Den Haag door de politiek onderuit werd gehaald en teloor ging.
Kortom, de behoefte aan een project als "Hoezo Polletiek?" en een [fysiek] Nationaal Politiek Theater is onomstotelijk groot, en vrijwel zeker verder toenemende vanwege de crises die we doormaken resp. nog moeten doormaken. Immers, "crises maken duidelijk wat anders verborgen blijft" (naar president Charles de Gaulle).

Hoe dan ook, al bij al is de knoop doorgehakt, na daar goed over te hebben nagedacht.
Ik heb met plezier en toewijding het tandem-project vorm gegeven, maar beėindig, vanzelfsprekend met enigszins bloedend hart, het intensieve werk aan het theaterstuk "Hoezo Polletiek?", mede omdat ik er niet jonger op word en mijn gezondheid me af en toe wat in de steek lijkt te laten. Ergo, "Hoezo Polletiek?" breng ik in de per einde 2016 niet meer geactualiseerde vorm (dat geldt voor het [manu]script en de songteksten) netjes ter ruste op een digitale plank. Daarmee krijgt ook het concept, het fysiek in Nederland te vestigen "Nationaal Politiek Theater", haar eigen rustige plekje op die plank.

Dit alles wil evenwel niet zeggen dat ik de humoristische dan weer serieuze en niet zelden kritisch-analytisch satirische uitingen van mijn 'politiek toerisme' enerzijds en betrokkenheid bij mens en samenleving anderzijds geheel staak.
Waar Podcasts momenteel zeer in de belangstelling staan, zal ik me in rustig tempo verder wijden aan de PotKast "Nationaal Politiek Theater", gaandeweg al dan niet samen met anderen c.q. jongeren resp. jongere muzikanten. Muziek - mijn primaire passie - zal daarin dus prominent aanwezig zijn en blijven, in combinatie met al dan niet de actualiteit rakende teksten, dialogen, interviews en wat dies meer zij. www.nationaalpolitiektheater.nl

En tenslotte, niet onbelangrijk, verschaft me deze verandering wat meer rust en vrije tijd, waarin ik graag onder meer mijn piano/synth-, basgitaar- en gitaarspel, ondanks wat toenemende artrose in mijn handen, weer op het professionele niveau zal trachten te brengen zoals het dat jarenlang was.

Ehhh, op de digitale planken.......?
Ach, waarom zou ik niet alle informatie, het scenario, het manuscript/script en de bijbehorende muziek uit handen geven? Wie weet zijn er al dan niet jongere mensen die er met meer energie dan waarover ik momenteel beschik wat moois van willen en kunnen maken, in zijn geheel of in gedeelten? Anders ligt het er maar te liggen, nietwaar.......?
En is daarvan onverhoopt sprake, dan kan ik misschien nog wel iets bijdragen, tekstueel (er ligt hier een berg aantekeningen voor actualisering) en/of muzikaal. 

Bedankt, beste lezeressen en lezers, voor jullie aandacht.

Hartelijke groet, Han Kruyswijk.


"Hoeo Polletiek?" in het kort

De titel van de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" zou ook kunnen zijn: "Zo kijken wij naar de Polletiek", dat wil zeggen door de bril van de bevolking, aan de hand van hoe een politieke loopbaan van een fictieve, willekeurige, 'gewone mens' kan verlopen.
Maar niet zonder indringende en kernachtige boodschappen zoals de broodnodige innovatie van de politiek en de herinrichting van het landsbestuur naar de vereisten van het heden en deWordt wakker, wordt wakker, de zon is al op.....! toekomst. Kortom, nogal wat heikele onderwerpen passeren de revue.

De M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" is een zowel humoristische als serieuze wake-up call voor publiek čn politiek, 'bottom-up' ontworpen en geschreven, niet elitair, niet hoogdravend, maar 'volks', met het volkse als vertrekpunt, en met veel (volks-)vermakelijke en verrassende interactie tussen actrices/acteurs en het theaterpubliek.

De M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" is in menig opzicht onconventioneel. Daardoor in zekere zin een vernieuwend format waartoe een groot, breed en divers publiek zich zonder twijfel aangetrokken voelt. Niet in de laatste plaats omdat "Hoezo Polletiek?" veelzijdig is en nagenoeg alles biedt dat veel mensen aanspreekt, vooral jongeren, maar zonder dat senioren er aan te kort komen: van humor en kolder tot filosofie en serieuze actuele maatschappelijk en politiek relevante passages, evenals emotie en drama, en alles daar tussen in. En niet op de laatste plaats een ruime hoeveelheid weinig stereotiepe muziek van zeer uiteenlopende aard en genre, waaronder een aantal meezingers respectievelijk meebrullers (totaal 20 songs, 12-13 instrumentals, 20 muzikale illustraties [sfeertekeningen] en 5 muzikale fragmenten; de soundtracks van de songs en alle andere muziek zijn voor-opgenomen; hierdoor vervalt in de productie de niet onaanzienlijke kostenpost van 'live music' en al wat daarmee samenhangt m.b.t. uitvoering en repetities).

In de uitvoering is "Hoezo Polletiek?" een Evenement, in hedendaagse taal een 'Event'.
In 2011 werd met de gedachte gespeeld om het theaterstuk, met een voorziene speelduur van ruim 7 uur en 30 minuten, op te delen in vier stukken die aaneengesloten worden uitgevoerd, onderbroken door (inter)actieve pauzes, al dan niet gespreid over twee middagen/avonden. Maar de tijd en de theaterwereld waren er toen nog niet rijp voor en in het besef dat we onze tijd wat te ver vooruit konden zijn, ging de idee op de plank. Echter in 2016 veranderde veel. 'Old school' theater raakte achterhaald. Met een knipoog naar de toneelversie van de TV-serie 'Borgen' door het Noord Nederlands Theater - met een nog langere speelduur - en met innovatie van 'het theater' in het achterhoofd, werd de idee uit 2011 weer van de plank gehaald en gerealiseerd in het (manu)script van het Evenement, de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?".

Overigens betekent de dubbele M in M-Muzikale: Multi Mediaal. De extra K in K-Komedie refereert aan elementen uit het genre Klucht.

Het Evenement, de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek" werd regelmatig door de auteur geactualiseerd, maar om eerder genoemde redenen is hij daarmee al per einde 2016 gestopt.


Auteur en zijn relatie met Maatschappelijke Doelen (ANBI)

De M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" is ontworpen en geschreven door Han Kruyswijk. Tevens componeerde hij de muziek en voerde die instrumentaal in eigen studio uit.

Han Kruyswijk was in 2003 initiatiefnemer tot de Marijke Foundation, een klein team dat is gespecialiseerd in Vroegherkenning en Vroegdiagnose van Zeldzame Ziekten:
www.marijke-foundaton.eu en www.symptomatrix.eu
Het in productie c.q. uitvoering komen van de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?" en andere projecten van Han's hand, is van betekenis voor het (inter)nationale werk van de Marijke Foundation en, in Nederland, dat van uiteenlopende andere organisaties op het gebied van Zeldzame Aandoeningen.


Informatie en materiaal "Hoezo Polletiek?"

Voor geļnteresseerden zijn onder meer beschikbaar:
- Profiel
- Projectinformatie
- Scenario, al dan niet met Verhaallijn
- Het volledige Manuscript (scenario/verhaallijn/songteksten/draaiboek/script
)
- Muziek en soundtracks in high quality en/of MP3, inclusief een aantal voorbeeld gezongen songs
en waar verder behoefte aan zou kunnen bestaan.
Neem daartoe gerust contact met me op via: info@cintmmedia.nlMuzikaal voorproefje (in MP3)

Songs zijn veelzeggend, en illustrerend voor de M-MuzK-Kom "Hoezo Polletiek?"
Hier al vast een voorproefje - een goede koptelefoon is overigens wel een minimum vereiste.

"Hoezo Polletiek"
De song vat goeddeels samen waar het theaterstuk over gaat, de rode draad dus.
In het refrein toont zich de interactie met het publiek: 't is een regelrechte meezinger.

"Samen"
Deze song bewijst dat sommige actualiteit niet snel historie wordt, integendeel!
Het refrein ontbeert een koor (daarover beschikte ik niet). Maar 't is ook een meezinger, probeer het maar eens.

"Nog een maal" (oude versie)
Uit deze song kan je opmaken dat mensen elkaar door de polletiek verschrikkelijk kunnen pijnigen en kwijtraken.
De song is tegelijk representatief voor de vele gevoelige, emotionele passages in het theaterstuk.

Deze drie songs: zang - Sharon Yshai, instrumenten - Han Kruyswijk

"Oude Polletiek ten Grave"
De titel spreekt voor zich; het verdient geen nadere toelichting.....
De song is in het refrein eveneens een meezinger; gemakkelijk voor wie een beetje bij stem is. Helaas ontbreekt in deze opname in het refrein een wat groter koor.

Deze song: zang - Sharon Yshai, Arjen Klut, instrumenten - Han Kruyswijk.

Note: Sharon Yshai is lid van Amsterdam Musical en OVA (musical vereniging Amstelveen). Arjen Klut is eveneens lid van OVA. Beiden hebben welwillend en vrijwillig meegewerkt omdat de auteur, Han Kruyswijk, wel kan zingen maar niet klinkt.
 

 

 

Er waren eens...... Nieuwe Projecten......

Helaas, andere sinds 2011 voorgenomen nieuwe projecten eindigen evenzeer op de digitale planken. Er zal geen ontwikkeling meer plaatsvinden.

Die projecten waren (tekst anno 2011):

De M-Muzikale K-Komedie "Alles Op Tien" ©® is in ontwikkeling. Format (® 1983): oude rockers ontmoeten een jonge popband van nu.

"Van oude mensen, de dingen die vooruit gaan" ©® verkeert in embryonaal stadium. Een bijzonder theaterproject waarvan de essentie tot ver in de toekomst reikt.

In "Hoezo Conventies?" ©® worden voor iedereen herkenbare conventies, ook die welke we er zelf op na houden en/of persoonlijk in het leven roepen, op cabareteske wijze tegen het licht gehouden. Dit satirisch-komische theaterstuk zal naar verwachting in de tweede helft van 2017 gereed zijn.

Al deze projecten komen voort uit het Evenement, de M-Muzikale K-Komedie "Hoezo Polletiek?". Er is dus een onderling verband tussen de projecten.